Czy do budowy hali magazynowej niezbędne jest uzyskanie decyzji środowiskowej?

To, czy do budowy hali magazynowej niezbędne jest uzyskanie decyzji środowiskowej, zależeć będzie od rodzaju składowanych w niej materiałów, powierzchni budynku, a także miejsca jego usytuowania. Sprawdź, czym jest decyzja środowiskowa, jak się starać o jej uzyskanie oraz kto podlega procedurze jej przyznania, a kogo ten wymóg nie obowiązuje.

Czym jest decyzja środowiskowa?

Decyzja środowiskowa, czyli oficjalnie „decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” stanowi dokument, uwzględniający warunki, które musi spełnić dany obiekt, aby zminimalizować powodowane przez niego szkody w środowisku. Przy jej wydawaniu bierze się pod uwagę wpływ budynku na bytujące na obszarze wokół budynku gatunki fauny i flory, emisję szkodliwych substancji, uciążliwy zapach lub nadmierny hałas.

Aby wydać decyzję, przeprowadza się analizę oddziaływania hali magazynowej na środowisko oraz analizuje dane z karty informacyjnej przedsięwzięcia, dołączanej do wniosku. Karta informacyjna zawiera również między innymi lokalizację przedsięwzięcia, ryzyko wystąpienia awarii, funkcjonalny opis budynku oraz jego parametry.

Kiedy do budowy hali magazynowej niezbędne jest uzyskanie decyzji środowiskowej?

Konieczność uzyskania decyzji środowiskowej do budowy hali magazynowej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wyróżnia ono dwie grupy obiektów:

  • zawsze znacząco oddziaływujące na środowisko,
  • potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko.

W przypadku obiektów zawsze znacząco oddziaływujące na środowisko urząd obligatoryjnie przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko i wydaje decyzję środowiskową. W przypadku obiektów potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko decyzja o konieczności wydania decyzji środowiskowej podejmowana jest przez urząd. Uzyskanie decyzji środowiskowej będzie zatem obligatoryjnie wymagane w przypadku przede wszystkim hal magazynowych, w których składowane jest paliwo, na przykład ropa naftowa, gazy łatwopalne, kopalne surowce energetyczne.

Wielkość hali magazynowej a decyzja środowiskowa. Jak ją uzyskać?

Uzyskanie decyzji środowiskowej będzie również wymagane w sytuacji, gdy powierzchnia terenu, zajęta przez obiekty budowlane oraz przeznaczona do przekształcenia w ramach planowej inwestycji wynosi więcej niż 10 000 m2, niezależnie od tego, co będzie składowane w hali magazynowej. Decyzji środowiskowej wymagać będą także hale magazynowe, budowane na terenie parku krajobrazowego lub w miejscu o szczególnym znaczeniu dla środowiska oraz o powierzchni terenu przeznaczonej do przekształcenia powyżej 5000 m2.

Wniosek o decyzję środowiskową należy złożyć we właściwym dla miejsca budowania hali magazynowej urzędzie gminy. Jeśli ocena wniosku wraz z załącznikami będzie pozytywna, decyzja środowiskowa zostanie wydana w ciągu od trzech do sześciu miesięcy. Decyzja środowiskowa będzie konieczna między innymi podczas składania wniosku o pozwolenie na budowę lub podczas ubiegania się o warunki zabudowy.