Przeglądy okresowe obiektów budowlanych - Kraków

Specjalizujemy się w wykonywaniu przeglądów okresowych inwestycji budowlanych. W ramach naszych usług przeprowadzamy m.in. kontrole budowlane, pomiary elektryczne, kontrole instalacji i urządzeń gazowych, pomiary oświetlenia, kontrole drzwi i bram ppoż. Wykonany przegląd budowlany potwierdzamy odpowiednio sporządzonym protokołem z pełną dokumentacją.

Przeglądy okresowe inwestycji budowlanych dzielą się na:

  • wykonywane co najmniej raz w roku,
  • wykonywane co najmniej raz na pięć lat,
  • wykonywane co najmniej dwa razy w roku dla określonych obiektów wielkopowierzchniowych.

Prawo budowlane przewiduje także:

  • przeglądy bezpiecznego użytkowania obiektu,
  • przeglądy stanu technicznego kotłów,
  • kontrole urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji wykonywanych co najmniej raz na 5 lat,
  • jednorazową kontrolę instalacji grzewczej z kotłem.

Podstawa prawna okresowej kontroli obiektów budowlanych

Regularne przeglądy techniczne budynków są obowiązkiem wynikającym z prawa budowlanego. Utrzymanie obiektu budowlanego regulowane jest w Rozdziale 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409). Zgodnie z art. 61 pkt. 1 prawa budowlanego na właścicielu bądź zarządcy spoczywa obowiązek utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska przy zachowaniu należytego stanu technicznego i estetycznego budynku / budowli, czy też obiektu małej architektury. Półroczne, roczne i pięcioletnie przeglądy okresowe inwestycji budowlanych należą do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Zapraszamy do poznania oferty generalnego wykonawstwa i kierownika budowy !

Jesteś zdecydowany?Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dostosowując się do jego potrzeb.