Pozwolenie wodnoprawne - kto i kiedy musi je uzyskać?

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na podstawie decyzji administracyjnej. Jego uzyskanie jest niezbędne w przypadku wykonywania określonych czynności budowlanych, a do jego uzyskania wymagane jest przedstawienie szczegółowego opracowania hydrologicznego. Pozwolenie to zgodnie z przepisami prawa należy uzyskać przed rozpoczęciem inwestycji i prac budowlanych.

Kto powinien wystąpić o  pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne należy uzyskać w przypadku prowadzenia inwestycji, której podstawę będzie stanowić korzystanie z wody podziemnej. Pomoc w uzyskaniu stosownych dokumentów można uzyskać od osób zajmujących się realizacją inwestycji budowlanych. W przypadku usług wodnych pozwolenie jest niezbędne między innymi w przypadku:

  • poboru wód podziemnych lub wód powierzchniowych,
  • piętrzenia, magazynowanie lub retencjonowania wód podziemnych i wód powierzchniowych,
  • uzdatniania wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucji,
  • odbioru i oczyszczania ścieków,
  • korzystania z wód do celów energetyki.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest też niezbędne w przypadku odwadniania gruntów i upraw, użytkowania wody pochodzącej ze stawów i rowów, wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego, chowu lub hodowli ryb i innych organizmów wodnych w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych na te cele.

Kiedy wystąpić o pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne należy uzyskać przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Stosowne wniosek należy złożyć w siedzibie nadzoru wodnego znajdującego się najbliżej realizowanej inwestycji. Dokumenty można także złożyć w zarządzie zlewni oraz Ministerstwie Infrastruktury.